Adatkezelési tájékoztató


Dr. Fülöp Katalin LL.M. egyéni ügyvéd (a továbbiakban: adatkezelő) az ügyfelei, partnerei, valamint a www.drfulopkatalin.hu honlapra látogatók részére (a továbbiakban: érintettek) az alábbi tájékoztatást nyújtja, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. tv.), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: Rendelet), az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások, így a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.), valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) ide vonatkozó szabályainak a figyelembevételével.

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása.

Az adatkezelés célja: az adatkezelés célja az Üttv.-ben előírtak teljesítése, valamint a honlapra látogatókkal történő kapcsolattartás. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapját a jogszabályi felhatalmazások, valamint az adatok közlésének önkéntessége teremti meg. Az érintett beleegyezése az Info. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerint a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglaltak, valamint az ügyvédi megbízástól függően a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésében foglalt egyéb pont/(ok) szerint történik. Ide vonatkozó további hivatkozás a Pmt. 7.§ (2) bekezdése, a 8.§ (2) bekezdése, valamint a 9.§ (1) bekezdése és az Üttv. 32.§ bekezdése.

Az adatok tárolásának időtartama: az adatkezelés időtartama az ide vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint történik. Az adatkezelés időtartama az adott ügyvédi tevékenységtől függően változik, pontos időtartam a kapcsolódó adatkezeléseknél a lenti pontokban meghatározottak alapján történik.

Értelmező rendelkezések jelen adatvédelmi tájékoztatóhoz a Rendelet 4. cikke alapján

 1. Adatkezelő: jelen esetben Dr. Fülöp Katalin LL.M. egyéni ügyvéd, valamint adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 2. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 3. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 4. Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 5. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
 6. Adattörlés: a személyes adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 7. Adatkezelés korlátozása: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából, amelynek időtartama alatt az adatnak csak tárolása jogszerű;
 8. Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 9. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 10. Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 11. Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 12. Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 13. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 14. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 15. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 16. Az érintett: az adatkezelő ügyfelei, partnerei, valamint a www.drfulopkatalin.hu honlapra látogatók;
 17. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 18. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 19. Adatbiztonság: a személyes adatok ügyvédi titoknak minősülnek, azok megőrzésére az adatkezelő ügyvéd fokozott biztonsági intézkedéseket alkalmaz;
 20. Ügyvédi titok: az Adatkezelőt az Üttv. 9. §-ában meghatározottak szerint terhelő titoktartási kötelezettség;
 21. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez;
 22. Képviselő: az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;
 23. Felügyeleti hatóság: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;
 24. Érintett felügyeleti hatóság: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:
  • az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
  • az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
  • panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz
 25. Releváns és megalapozott kifogás: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;

Az adatkezelés alapelvei

Az adatok kezelése jogszerűen, tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon történik. A személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi az adatkezelő, azokat nem kezeli ezen célokkal össze nem egyeztethető módon.
Az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan a szükségesre korlátozva végzi.

Adatkezelő

Név: Dr. Fülöp Katalin LL.M. ügyvéd
Nyilvántartó kamara: Budapesti Ügyvédi Kamara
Kamarai Azonosító Szám: 00006805
E-mail: iroda@drfulopkatalin.hu
Tel.: +36-30/637-8296
Honlap: www.drfulopkatalin.hu

Az ügyvédi tevékenységhez, megbízáshoz kapcsolódó adatkezelés

Felhívom az érintett(ek) figyelmét arra, hogy az adatkezelő által kezelt személyes adatok szakmai közreműködés céljából átadhatók más együttműködő/helyettes ügyvédeknek, ügyvédjelölteknek, együttműködő ügyvédi irodáknak, mint önálló adatkezelőnek.

Azonosításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja: természetes személy ügyfél, meghatalmazott, jogi személy képviselője adatai nyilvántartott adatokkal való egyezőségének és az általa bemutatott okmányok érvényességének ellenőrzése.
Az adatkezelés jogalapja: a jogi kötelezettség teljesítése a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja és az Üttv. 32.§-a alapján.
A kezelhető személyes adatok köre: Üttv. 32.§ (3) bekezdése szerint történik.
Címzettek, az adatkezelésre jogosultak: ügyvéd, alkalmazottai, helyettesítő ügyvéd.
A személyes adatok tárolásának időtartama: a megbízás megszűnését követő 5 év.

Az azonosított jogi személyekről és más szervezetekről vezetett nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja: a jogügyletek biztonságának elősegítése, továbbá az ügyvédi tevékenység korlátainak az érvényesítése.
Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja és az Üttv. 33.§ (4) bekezdése alapján történik.
A kezelhető személyes adatok köre: az azonosított jogi személy vagy más szervezet képviseletében eljáró személy természetes személyazonosító adatai az Üttv. 33.§ (4) bekezdés d) pontja alapján és az elérhetőségi adatok hozzájárulás alapján kezelhetők az Üttv. 33.§ (6) bekezdése alapján.
Címzettek, az adatkezelésre jogosultak: az ügyvéd, ügyvédi iroda alkalmazottai, helyettes ügyvéd, ügyvédjelölt.
A személyes adatok tárolásának időtartama: a megbízás megszűnését követő 8 év az Üttv. 33.§ (7) bekezdése szerint és a Pmt. 56-57.§-a, valamint a Pmt. 58.§-ban meghatározott hatósági megkeresés esetén 10 évig történik.

Kirendeléshez kapcsolódó adatkezelés

Az ügyvéd kirendelés esetén kirendelt védőként, eseti gondnokként, eseti gyámként, ügygondnokként (a továbbiakban együtt: kirendelt ügyvéd) jár el. Az Üttv. 36.§ (1) bekezdés szerint.
Az adatkezelés célja: a kirendelés teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja: az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
Címzettek, az adatkezelésre jogosultak: az ügyvéd, ügyvédi iroda alkalmazottai, helyettes ügyvéd, ügyvédjelölt.
A személyes adatok tárolásának időtartama: a kirendelés megszűnését követő 5 év.

Ügynyilvántartással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: a megbízás alapján ellátott ügyekről az adatkezelő ügyvéd nyilvántartást vezetek az Üttv. 53.§ (1) bekezdése szerint.
Az ügynyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:
 • az ügyvéd által képzett ügyazonosítót,
 • az ügyfél nevét,
 • az ügy tárgyát,
 • a megbízási szerződés létrejötte időpontját és
 • az ügyhöz kapcsolódó bírósági eljárások lajstromszámát, illetve más eljárások iktatószámát.
Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és az Üttv. 53.§-a alapján történik.
Címzettek, az adatkezelésre jogosultak: az ügyvéd, ügyvédi iroda tagjai, alkalmazottai, helyettes ügyvéd, ügyvédi iroda, ügyvédjelölt. Betekintésre jogosultak az Üttv. 53.§ (4) bekezdésében meghatározottak.
Az adattárolás időtartama: megbízás megszűnését követő 5 év, okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő 10 év, ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított 10 évig történik.

Kötelező jogi képviselettel ellátott ügyek nyilvántartásához kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja: a jogügyletek biztonságának elősegítése, valamint az ügyvédi tevékenység korlátainak érvényesítése.
Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja az Üttv. 33.§-a alapján.
A kezelhető személyes adatok köre: Üttv. 33.§ (2) bekezdés. Elérhetőségi adatok hozzájárulás alapján kezelhetők az Üttv. 33.§ (6) bekezdés alapján.
Címzettek, az adatkezelésre jogosultak: az ügyvéd, ügyvédi iroda alkalmazottai, helyettes ügyvéd, ügyvédjelölt.
A személyes adatok tárolásának időtartama: a megbízás megszűnését követő 8 év az Ütv. 33.§ (7) bekezdés alapján és Pmt. 56-57. § illetve a Pmt. 58.§-ban meghatározott hatósági megkeresés esetén 10 év.

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, továbbá a korlátozó intézkedések teljesítése céljából végzett adatkezelés

Az ügyvéd (adatkezelő) jogi kötelezettség teljesítése céljából kezeli a Pmt. 6. § alapján meghatározott adatokat.
A személyazonosságot igazoló ellenőrzés érdekében az adatokat tartalmazó okiratokról másolatot készít, a Pmt.-ben meghatározott kötelezettségek teljesítése, valamint az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű végrehajtása céljából.
Az ügyfél-átvilágítási intézkedések során megismert adatok papíralapú másolatát megőrzi. Az átvilágítás megtörténtének tényét rögzíti, a központi nyilvántartásból történő adat lekérdezés esetén a lekért adatok papíralapú másolatát az ügy irataitól elkülönítve tárolja. Az adatkezelő ügyvéd vezetett nyilvántartásban a Pmt. 57. §-ában írt adatokat feltünteti.
Az adatkezelés időtartama: a Pmt. 56. § (2) bekezdése alapján történik.
A személyes adatok címzettjei: az ügyvéd, az ügyvédi iroda tagjai, alkalmazottai, helyettes ügyvéd, a Pmt. szerinti kijelölt személy.
A személyes adatok tárolásának időtartama: a megbízási szerződéstől függően, 8 év a Pmt. 56-57.§-a, illetve a Pmt. 58.§-ban meghatározott hatósági megkeresés esetén 10 évig történik.

Ügyvédi megbízáson kívüli szerződések ügyféladatai

Az ügyvéd a szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele – az ügyvédi megbízáson kívüli más szerződés alapján szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák). Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
A személyes adatok címzettjei: az ügyvéd könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 évig történik.
A természetes személy szerződő fél szerződésben megadott adatai számviteli, adózási célú kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, ebben a körben az adattárolás időtartama 8 évig történik.
A természetes személy szerződésben megadott személyes adatait, továbbá lakcímét, e-mail címét és telefonszámát, online azonosítóját kapcsolattartás, a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, kapcsolattartás céljából jogos érdek jogcímén kezeli. Ezen adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 5 évig történik.

A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett kiemelt joga, hogy tiltakozzon az adatkezelés ellen.
A vele kötött szerződésben kapcsolattartóként megjelölt természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját kapcsolattartás, szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása céljából jogos érdek jogcímén kezeli, figyelemmel arra, hogy a kapcsolattartó a szerződő féllel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll, így ezen adatkezelés az érinett jogait nem érinti hátrányosan.
A szerződő felet nyilatkoztatni kell, hogy a kapcsolattartói minőségről az érintett kapcsolatartót tájékoztatta. Ezen adatok tárolásának időtartama a kapcsolattartói minőség fennállását követő 5 évig történik.

Általános tájékoztatás a sütikről

A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez a hozzájárulását kell kérni.
A süti olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének, hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is. A későbbiekben egyes HTTP(S) kéréseknél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat módosíthatja.

Az internetes kapcsolat fenntartása során a látogató által használt böngészőprogrammal, internetprotokoll-címmel (IP-cím), domain névvel (URL), a látogatás időpontjával, valamint a megtekintett oldalakkal kapcsolatosan automatikusan képződnek technikai adatok a szolgáltató számítógépes rendszerében. Az adatkezelő ezeket azonban csak és kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre és statisztikai információk gyűjtésére használja fel.

Az érintett jogok a következők

A Rendelet:

 • 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jogról;
 • 15. cikke szerinti hozzáférési jogról;
 • 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jogról;
 • 17. cikke szerinti törléshez, megsemmisítéshez és zároláshoz való jogról;
 • 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jogról, valamint a
 • 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jogról;
 • 21. cikk szerint a tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó adatkezelésről. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintett kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni, továbbá jogosult kérni a rá vonatkozó adatok törlését vagy zárolását az önkéntes adatkezelés vonatkozásában. A törlés kezdeményezése az adatkezelőhöz benyújtott írásbeli kérelemmel lehetséges.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. Ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyibben tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, valamint panaszt jogosult benyújtani:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést.

A fentieken túl tájékoztatom, hogy regisztráció nem szükséges, és nem lehetséges a honlapon, valamint arra, hogy Hírlevélre való feliratkozásra egyenlőre nincs lehetőség a honlapon.

A weboldal felületén történő e-mail küldésnél megadott személyes adatok adatkezelésének célja e-mailben történő visszajelzés küldése, vagy telefonon való kapcsolat felvétele az adatkezelővel kapcsolatba lépő személlyel.

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a beérkező e-mailre választ tudjon adni. Ezen személyes adatok megőrzésének ideje a kommunikáció vége.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Hatályos: 2019. szeptember 13. napjától

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a honlapon kis szövegfájlokat (ún. sütik vagy angol megnevezésükkel cookie-k) használunk, hogy személyhez nem köthető adatokat gyűjtsünk a webhelyet felkereső felhasználókról, hogy a látogatók számára a lehető legjobb élményt nyújtsuk. További tudnivalókért kérjük, tekintse meg az adatkezelési tájékoztatót. Az alábbi gombra kattintva Ön elfogadja a sütik használatát. Ha a jövőben le szeretné tiltani a sütiket, kérjük, módosítsa böngészője beállításait.

További tudnivalók Elfogadom